Eddie Redmayne

Eddie Redmayne on "The Graham Norton Show"

YouTube